Duyệt bởi
Thẻ: khấn

VĂN CÚNG GIÁP NĂM – LỄ TIỂU TƯỜNG

VĂN CÚNG GIÁP NĂM – LỄ TIỂU TƯỜNG

VĂN CÚNG GIÁP NĂM – LỄ TIỂU TƯỜNG

BÀI KHẤN 1 – KHẤN NÔM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên.

Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt

Tư nhơn Trưởng nam  ……………………… cùng toàn gia nam nữ tử tôn hôn tế nội ngoại đẳng.

Cung lễ Tiểu tường niên phụ (mẫu) thân…………, ……quận

Từ trần ngày….tháng….năm…… Hưởng…tuổi

Nay một năm kỷ niệm lễ tế linh hồn.Thành tâm cẩn dụng …………….hương đăng hoa quả thanh chước thứ phẩm chi nghi.

Cẩn ủy hiếu bái …………………. Cẩn dĩ phỉ nghi.

ĐIẾU CÁO VU

-Thiết niệm Ngài Đội thị nhờ ơn đệ dẫn vong linh phục vị vong chánh hồn chi vị.

-Cung niệm hiển ……………, …………trọng, ……….quận

Phần hồn chi vị lễ Tiểu tường niên.

Cho phép nữ tử nghĩa tế cháu chắc ngoại thúc bá gia nương được dâng hương bái tạ mãn chế.

Cầu mong phụ ……. Thương thay chứng kỳ lễ vật Tiểu tường niên toàn gia đẳng dâng hương kính lễ xin phò hộ con cháu an vui phúc lợi y kỳ nguyện

Thương thay xin thượng hưởng

HIẾU LỄ CẨN CÁO DI

BÀI KHẤN 2:

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
– Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.
– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân.
– Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.
– Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ tiên nội ngoại họ ……………………

Tín chủ (chúng) con là: …………………………………
Ngụ tại: ………………………………….
Hôm nay là ngày …… tháng ….. năm ……………
Chính ngày Giỗ Đầu của: …………………………………
Năm qua tháng lại, vừa ngày húy lâm. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dãi tỏ tấc thành.
Thành khẩn kính mời: …………………………………
Mất ngày ………. Tháng ………năm ………………
Mộ phần táng tại: …………………………….
Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.
Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên, nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc, Cô Di và toàn thể các Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.
Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

 

VĂN KHẤN (CÚNG) ĐẤT ĐẦU NĂM

VĂN KHẤN (CÚNG) ĐẤT ĐẦU NĂM

VĂN KHẤN CÚNG ĐẤT ĐẦU NĂM

(Tức cầu an gia trạch mùa Xuân)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

……………Thành, ……………..huyện, ………………..xã, ………………….thôn, ……………………xứ chi nguyên.

Tuế thứ……………….niên, ……………ngoạt, ……….Nhựt

Tư nhơn tín chủ…………………………..cùng toàn gia đẳng

Cung lễ thường niên Xuân tiết cầu an gia trạch nhứt diên chí nguyện.

Thành tâm cẩn dụng hương đăng hoa quả ………thanh chước diêm mễ lân bàn thứ phẩm chi nghi…………………..

Cẩn ủy chủ bái…………………………….. cẩn dĩ phỉ nghi

CẢM CÁO VU

-Thiết niệm tam vị thành hoàng Đại vương tôn thần

-Cung thỉnh Đại đế khai hoàng hậu thổ nguyên quân – Thái tuế chí đức tôn thần.

-Kim niên hành khiến hành binh tôn thần

-Thổ phủ thần kỳ chơn quân Cửu thiên Huyền nữ Thánh mẫu Tiên nương ngũ hành thánh phi tôn thần.

-Dương kiển thổ địa phước đức chánh thần

-Vạn phước phu nhơn tôn thần

-Thái giám bạch mã tôn thần

-Thanh long bạch hổ châu tướng huyền võ

-Diệm khẩu quỷ vương – Dòng thắng thần châu – Tây ngưu bá châu – Nam thiệm bôi châu – Bắc bô lô châu – Trung ương cao lư châu.

-Lý thuần phong chưởng chủ ban cói vị chi thần.

-Quách nguyên canh chưởng chúa ngưu lang, trư lang cùng chư lang lục súc gia cầm chi thần.

-Tả thần trà hữu xuất lý môn thừa hộ húy nhị vị tướng quân

-Nhị vị tứ sơn tứ hướng tứ khí liệt vị thần quan.

-Bổn âm ngũ tự gia đường đông trù ty mạng táo phủ thần quan chi thần.

-Ngũ phương bổn thổ long mạch chi thần.

-Ngũ chúa ngung đào lương ban mang nương Nguyễn Thị Thúc chi thần

-Tiền hậu tả hữu tứ di chi thần

-Nội gia diên trạch ngoại gia diên cư chi thần

-Ngũ phương âm hồn cô hồn, âm thần dương thần, nhơn thần dục hẩn liệt vị chi thần.

-Cập bộ hạ thị tùng hàm lai giám cách.

-Cung vọng tiền chiến sĩ, hậu chiến sĩ trận vong. Tả ban liệt vị, hữu ban liệt vị. Hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, cập âm sa dương sa thập loại cô hồn đồng lại phối hưởng.

 

VIẾT CUNG DI TÔN THẦN

-Công tham hóa dục đức hậu tải trì – Thích giới tư niên y thủy dụng tương bạc lễ nhương kỳ.

-hào tư khiết tửu tư thanh nhứt niệm trường tồn ngu khẩn – Đảo tất thông kỳ tất ứng tam tuần hưởng phỉ nghi – Phục nguyện chi linh cách nhỉ.

-Ngưỡng kỳ phước lý ty chi tỷ toàn gia đẳng.

-Bảo khương thái du thần cung.

-Gia nhơn dĩnh thọ thùy an ninh du địa trạch thứ vật hàm hành – Xin bảo phò tín chủ cùng toàn gia chung niên an khang thịnh vượng y kỳ nguyện.

-Ngưỡng lại tôn thần chi thần liệt vị lưu gia ư huệ phước.

PHỤC DI CẨN CÁO