TÊN QUẬN CỦA NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI THEO DÒNG HỌ

TÊN QUẬN CỦA NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI THEO DÒNG HỌ

TÊN QUẬN CỦA NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI THEO DÒNG HỌ

Vần Họ Quận   Họ Quận
A Ân Võ Bình Ái Tây Hà
Am Thủy Hưng
B Bùi Hà Đông Bào Thương Đẳng
Bốn Nam Dương Bàn Thủy Bình
Bình Hà Nam Bình Xương
Gian Hạ Ban Biên Hải
Đông Bình Bách Nam Dương
Triệu Thủy Bồi Thanh Hà
Bạc Nhạc Môn Biên Tế Dương
Thiên Thủ Binh Sùng Tây
Bồn Truyền Thành Báo Thương Đẳng
Bồ Hà Đông Bích Bình Dương
Ba Cao Bình Bồng Thương Lạc
Bao Võ Lăng Ba Lỗ Quân
Ngụy Quân
C Chế Ngọc Đường Võ Lăng
Cao Kinh Triệu Cốc Thế Dương
Chúc Thái Nguyên Các Huệ Khảo
Cập Thanh Hà Dũ Hương
Cùng Thiên Thúy Cốt Thương Cốt
Cục Phong Môn Công Hóa Dương
Cấn Phùng Dựt Chư Lá Đa
Chí Thái Đức Cam Vĩnh Xuyên
Câu Bột Đãi Cưu Thái Nguyên
Cấp Trương Cách Chữ Hà Nam
Nam Dương Củng Võ Lăng
Châu Thái Quốc Chương Hà Giang
Cung Thái Nguyên Cúc Phùng Dựt
Cửu Hà Đoàn Cung Vĩnh Nguyên
Cau Ba Đãi
D Dương Hoàng Nông Dự Hà Bí
Doãn Thiên Thủy Diêu Hoàng Mông
Dự Giang Bạ Da Tân Trinh
Du Quảng Bình Dỗ Trần Lưu
Diền Nguyên Môn Dịch Thiên Thủy
Dụng Đơn Hòa Dụ Hà Giang
Dung Nam Dương Bình Dương
Dinh Thế Dương Dũng Tân Trinh
Dậu Phò Phong
Đ Đặng Nam Dương Đồng Nhạc Môn
Đoàn Tế Dương Đường Tây Dương
Đông Tây Dương Đạm Nam Đinh
Đàm Quảng Bình Đỗ Tế Dương
Đương Phổ Dương Đào Nam Môn
Đằng Nam Dương Đổng Long Tây
Đinh Tây Dương Đáp Kiếp Bình
G Gia Kinh Triệu Giảng Phạm Dương
Giải Bình Dương Giả Võ Huy
H Huỳnh Giang Hạ Hạnh Nhữ Nam
Hoạt Thái Nguyên Hâu Trương Cốc
Hình Hà Giang Hằng Nhan Môn
Hạnh Nhữ Nam Hứa Lao Dương
Hải Nhữ Nam Hoàn Nam Dương
Hoát Hà Bi Hán Đông Hải
Hùng Giang Lăng Hạ Quảng Bình
Hàm Thiên Hải Huy Nhữ Nam
Lư Giang Hồ An Định
Hương Hà Nam Hồng Nhựt Hoàng
Hể Bắc Hải Hoài Hà Nội
Hòa Nhữ Nam Huệ Phò Phong
I Ích Phùng Dựt
K Khống Không Khào Kim Bình Thành
Khâm Nam Dương Không Đồng Lỗ
Khương Thiên Thủy Kha Tế Xương
Khiêu Ngô Hưng Kinh Quảng Lăng
Kình Vinh Dương Kỳ Thái Nguyên
Khúc Lam Hoài Khuất Hà Nam
Khô Hoát Dương Kế Tiên Quang
Kinh Triệu Kỹ Bình Dương
L Lâm Tây Hà Lam Nhữ Nam
Lâu Tiên Quang Lương An Định
Liên Hà Đông Lao Võ Dương
Lăng Hà Giang Lại Vĩnh Xuyên
La Dũ Chương Lực Tây Hà
Lục La Lăng Lanh Kinh Triệu
Lang Hà Nội Lỗ Phò Phong
Phò Phong Lôi Phùng Dựt
Kinh Triệu Nội Huỳnh
Lữ Kinh Triệu Lạc Nội Thành
Liễu Hà Đông Linh An Định
M Mạc Lư Lạc Nhữ Nam
Minh Ngô Hưng Mạnh Bình Lăng
Mu Nhũ Nam Mặc Dương Quang
Miêu Đông Dương Mao Tây Hà
Mãnh Phong Dương Mẫn Lăng Tây
Mễ Kinh Triệu Mãi Nhữ Nam
Phò Phong Mạ Thương Cốc
N Nguyễn Trần Lưu Ngạt Võ Xương
Ngái Thiên Thủy Ngọc An Định
Nghi Can Thừa Nghiêm Tuyên Quan
Ngô Diên Lăng Nha Tiên Thủy
Nguyên Hà Nam Nông Nhan Môn
Niếu Ngô Hưng Nhiếp Hà Dương
Nhựt Nam Dương Nhi Hữu Xuân
Ngụy Cư Lộc Nhất Nam Dương
Ngưu Sùng Tây Ngao Tiên Quan
Nhuệ Bình Nguyên Nhiêm Đông Anh
Ngón Nhữ Nam Nhiêu Bình Dương
Nhũ An Định Ngu Trần Cúc
Nguy Nhan Môn Nhiều Hỏa Điểu
Ô Ông Giám Quan Ô Võ Lăng
P Phạm Cao Bình Phòng Thanh Hà
Phong Kinh Triệu Phóng Tùy Dượng
Phương Ngô Quang Phùng Bình Dương
Phi Thanh Hà Phượng Hà Nam
Phỏng Bạt Hải Phán Sùng Tây
Phan Dinh Dương Phàn Thương Đẳng
Phó Kinh Triệu Phước Bách Tế
Phục Thái Nguyên
Q Quách Thái Nguyên Quế Thiên Thủy
Quan Tế Dương Quân Sùng Tây
Quê Bột Hải Quý Triều Hải
R Rúc Đông Bình Rạng Tiêu Tây
S Sao Bình Thành Sơn Hà Nam
Sa Nhữ Nam Súy Bột Hải
Sách Võ Thành
T Trần Vĩnh Xuyên Tĩnh Phò Phong
Trương Lạc An Tạ Trần Lưu
Trầm Ngô Hùng Tứ Khuê Khâu
Thái Tế Dương Tân Sùng Tân
Tán Kinh Triệu Toại Quảng Bình
Thân Lang Lăng Tu Bột Hải
Tiền Bình Thành Trang Thủy Bình
Triết Hòa Đông Tang Lê Dương
Triệu Bắc Lăng Thác Tây Hạ
Tru Uế Quân Thông Tây Hà
Trừ Đông Hải Tiên Kinh Triệu
Tồn Thiên Thủy Tôn Lạc An
Thác Vĩnh Xuyên Thi Ngô Hùng
Trinh Dinh Dương Thúy Ngô Hùng
Tiêu Ngô Hùng Tả Tế Dương
Thế Tế Dương Tiên Lan Lang
Trà Ma Linh Tăng Lão Quân
Tùng Đông Hoàng Tuân Hà Nam
Tất Hà Nam Tào Tiên Quan
Trường Thanh Hà Thưởng Võ Nguyên
Thôi Bắc Lăng Tam Đông Hải
Thích Đông Hải Trâm Phạm Dương
Thúc Đông Hải Thường Bình Nguyên
Tổ Võ Công Tuyên Thủy Bình
Thanh Thương Cốc Thời Sùng Tây
Tánh Lâm Từ Tịch Quảng Bình
Thương Như Nam Tích An Định
Trám Dũ Chương Triều Trung Sơn
Tân Bột Hải Tưởng Bắc Dương
Triều Trung Sơn Tế Tây Hà
Thạch Võ Oai Tri Tây Hà
Tường Tây Hà Thọ Kinh Triệu
Thông Kinh Triệu Triệu Thiên Thủy
Triễu Thái Nguyên Thiên Thiên Thủy
Thổi Thiền Thỏng
U Ung Kinh Triệu Úc Lê Dương
Ư Ứng Như Nam Ư Bình Triệu
V Kinh Triệu Kinh Triệu
Thái Nguyên Vương Thái Nguyên
Lư Lạc Vệ Hà Đông
Văn Ngô Hưng Vận Long Gia
Vãn Nhạn Môn Van Phò Xương
Viện Trung Sơn Vĩnh Thương Cưu
X Xa Kinh Triệu Xích Thái Nguyên
Xương Nhữ Nam
Y Yên Nhữ Nam

(Một) 3 bình luận về “TÊN QUẬN CỦA NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI THEO DÒNG HỌ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *